Ordenances i Reglaments

ORDENANCES

Podeu consultar la última versió de totes les ordenances i reglaments municipals, tinguent en compte que la versió inicial de les ordenances ordenances està en el document “Aprovació definitiva ordenances 2015 – BOP 248 – 31122014” i, per a totes aquelles que han sofert modificacions al llarg dels anys, podeu visualitzar l’ordenança vigent, en cada cas, amb totes les modificacions aplicades en el document concret de cada ordenança. Si no han sofert cap modificació des de la primera publicació serà vigent el text del document “Aprovació definitiva ordenances 2015 – BOP 248 – 31122014”

REGLAMENTS