Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 11-0 Edicte: 207 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Cabanelles
Exercici: 2022 Bop: 3-0 Edicte: 11209 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques reguladores del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va en règim laboral temporal i la constitució d'una borsa de treball per a l'Ajuntament de Cabanelles (i opcionalment també podrà ser utilitzada per altres municipis adherits al servei d'assistència de secretaria intervenció de la Diputació de Girona)
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11178 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10726 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10165 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 9973 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals municipals de Cabanelles per a l'exercici 2022 i següents
Exercici: 2021 Bop: 187-0 Edicte: 8039 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 187-0 Edicte: 8036 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal municipal núm. F1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles, de naturalesa rústica i urbana
Exercici: 2021 Bop: 183-0 Edicte: 7925 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7731 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de la memòria valorada de tres instal·lacions solars fotovoltaiques a edificis municipals