Edictes

Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7136 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7135 AJUNTAMENT CABANELLES Edicte de delegació de competències del Ple a l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6169 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'aprovació definitiva del Reglament de Cementiris Municipals de Cabanelles
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5447 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte de nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5443 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte sobre delegació d'atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 4947 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3733 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'informació pública del Reglament de cementiris del municipi
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1860 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obres d'"Arranjament de camí rural a la intersecció amb la N-260 direcció Espinavessa dins del terme municipal de Cabanelles"
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 349 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10806 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019