Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4584 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4451 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3545 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. F5 de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3386 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Nomenament de personal laboral
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2980 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística per a l'adequació d'instal·lacions de vaquí de llet per a pollastres d'engreix ecològic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 49-0 Edicte: 1938 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. F5, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) de Cabanelles
Exercici: 2022 Bop: 11-0 Edicte: 207 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Cabanelles
Exercici: 2022 Bop: 3-0 Edicte: 11209 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques reguladores del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va en règim laboral temporal i la constitució d'una borsa de treball per a l'Ajuntament de Cabanelles (i opcionalment també podrà ser utilitzada per altres municipis adherits al servei d'assistència de secretaria intervenció de la Diputació de Girona)
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11178 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10726 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022