Edictes

Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3733 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'informació pública del Reglament de cementiris del municipi
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1860 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obres d'"Arranjament de camí rural a la intersecció amb la N-260 direcció Espinavessa dins del terme municipal de Cabanelles"
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 349 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10806 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9762 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9761 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'exposició pública de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 212-0 Edicte: 9283 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci pel qual es fa pública l'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8672 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci de modificació de l'establiment del règim de retribucions dels membres de la corporació, degut a la resolució de la convocatòria de la subvenció de retribucions a càrrecs electes 2018
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8671 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8659 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal TP-9, reguladora del preu públic per a la utilització de les instal·lacions dels locals municipals de Cabanelles, per a l'exercici 2018 i següents