Subvenció Diputació de Girona – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2021

En data 1 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2021, atorgant a aquest Ajuntament l’import de 1.248,75€ (expedient 2021/1680) pel concepte de “Manteniment de franges perimetrals de prevenció” (Línia 3).