Subvenció DDGI foment de projectes millora arxius ajuntaments 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 4 de juny de 2019, va prendre l’acord relatiu a la convocatòria de les subvencions per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines per a l’any 2019.

A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de de Cabanelles subvenció per import de 1.150,58 euros (exp. 2019/6599), pel “Tractament/organització fons documental municipal. Primera fase.”