Subvenció DDGI foment de projectes millora arxius ajuntaments 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 2 de febrer de 2021, va prendre l’acord relatiu a la convocatòria de les subvencions per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines per a l’any 2021.

A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de de Cabanelles subvenció per import de 1.048,92 euros (exp. 2021/917), pel projecte “Catàleg de llicències de particulars i activitats”