Actualització calendari fiscal mesures COVID-19 (XALOC)

Davant l’aprovació del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual s’adopten mesures per a la prevenció i el control de la infecció ocasionada pel COVID-19, i en atenció a la suspensió regulada en la Disposició Addicional Tercera,  XALOC ha preparat un seguit de mesures amb l’ànim d’ajustar-se a la normativa i als efectes de pal·liar els impactes econòmics per als ciutadans i els Ajuntaments.

En aquest sentit informem de les les mesures adoptades en relació amb els tributs respecte dels quals ja s’ha aprovat el padró anual i tenen aprovat el calendari fiscal entre els dies 15 de març i 15 de maig:

Primer. Els tríptics corresponents a rebuts de padró no domiciliats ja es troben en fase de distribució per l’operador postal, raó per la qual aquesta no es pot atura.

Segon. El rebuts domiciliats amb data de càrrec al banc inicialment prevista pel proper dia 15 d’abril, s’endarrerirà a l’últim dia del període voluntari (15 de maig).

Tercer. El calendari fiscal es mantindrà, inicialment, en els mateixos termes, sense perjudici que, una vegada finalitzat el període de pagament voluntari aprovat (15/maig), XALOC generarà un nou document de pagament amb una nova data de venciment per tots els rebuts domiciliats i no domiciliats que es trobin pendent de pagament, que es trametrà al domicili dels contribuents als efectes de facilitar-ne l’ingrés. Aquest nou venciment es calcularà tenint en compte la vigència de les mesures adoptades pel RD 463/2020. Inclourà, per tant, el període de suspensió inicialment decretat (15 dies naturals) o d’eventuals pròrrogues que es puguin aprovar abans que el RD perdi la seva vigència.

Aquesta mesura garantirà que tots els contribuents hagin gaudit d’un període mínim de pagament de 2 mesos, en els termes previstos al Reglament General de Recaptació pels tributs de cobrament periòdic.

La informació actualitzada pel que fa al calendari fiscal del vostre ajuntament es pot consultar al web de XALOC accedint al següent enllaç i seleccionant al menú de l’esquerra de la pantalla Tributs gestionats i el nom de l’ajuntament: http://www.xalocgirona.cat/ajuntament/17-noticies/seu-i-ajuntaments

 

Consulta les mesures adoptades per XALOC, elaborades per l’Organisme en l’àmbit tributari i de recaptació, amb motiu de l’aprovació del RD 463/2020 de 14 DE MARÇ (MODIFICAT  pel RD 465/2020, de 17 DE MARÇ) PEL QUE ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 I EL RDLlei 8/2020, de 17 DE MARÇ DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 QUE AFECTEN A LES DELEGACIONS DELS INGRESSOS MUNICIPALS, on trobareu tota informació necessària per al compliment de les obligacions fiscals i conèixer aquelles actuacions adoptades, en l’àmbit de la recaptació tributària, per pal·liar la situació econòmica que aquest estat d’alarma els hi pugui ocasionar.

  • Resum de mesures tributaries XALOC AQUI
  • Avisos importants Xaloc AQUI