Ple

MEMBRES DEL PLE;

Junts per Cabanelles (AM)

Martí Espigulé i Vallmajó

Jordi Tonietti Ferrero

Xavier Sànchez i Machordom

Daniel Arbusà i Torrent

Gerard Gummà Brugués

Natalia Vilches Culubret

Sebastià Pelachs Farcy

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Les sessions ordinàries es celebraran el segon dimecres de cada dos mesos, a les 8 hores. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a agost i desembre podran celebrar-se el primer dimecres del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimecres hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència. (acord de ple de 12/07/2019)

Delegació de competències del ple a l'alcalde

 • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que se segueixin per o contra altres administracions o particulars.
 • Les gestions de tràmit necessàries per a l’adjudicació de contractes o concessions quan per raó de l’import corresponguin al Ple.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis en què el Ple sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el Pressupost.
 • La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada.

(acord de ple del 12/07/2019)