Ple

MEMBRES DEL PLE;

Junts per Cabanelles (AM)

Martí Espigulé i Vallmajó

Jordi Tonietti Ferrero

Xavier Sànchez i Machordom

Daniel Arbusà i Torrent

Gerard Gummà Brugués

Natalia Vilches Culubret

Sebastià Pelachs Farcy

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Les sessions ordinàries es celebraran el segon dimecres de cada dos mesos, a les 8 hores. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a agost i desembre podran celebrar-se el primer dimecres del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimecres hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència. (acord de ple de 12/07/2019)